?>

Algemene voorwaarden

Zakelijk energiecollectief Klimaatkeur

Klimaatkeur
Kerkenbos 1097-E
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie is Klimaatkeur?

Oorspronkelijk is Klimaatkeur dienstverlener op het gebied van CO2-reductie. Inmiddels biedt Klimaatkeur een volwaardig producten- en dienstenpakket dat gericht is op duurzaamheid, opbrengsten en kostenbesparing.

Klimaatkeur organiseert periodiek collectieve inkoopacties voor deelnemers aan haar energiecollectief. Per periode worden deelnemers samengevoegd in het collectief. Het doel van het energiecollectief is het behalen van collectief voordeel voor alle deelnemers, bestaande uit een zo laag mogelijke leveringsprijs voor elektra en gas onder de meest gunstige leveringsvoorwaarden. Zowel bedrijven en organisaties binnen het Midden- en Kleinbedrijf, als de Grootzakelijke markt, kunnen deelnemen. Klimaatkeur is een groeiend MKB-bedrijf met een snel groeiende portefeuille. Het inkoopvoordeel dat hieruit voortvloeit wordt direct doorgegeven aan onze deelnemers. De verdiensten van Klimaatkeur komen voort uit een transparant en laag bedrag aan administratiekosten per maand, dat we u als deelnemer vragen voor deelname aan het collectief.

Wat doet Klimaatkeur voor u?

Deelnemers aan het energiecollectief machtigen klimaatkeur om namens de deelnemers te onderhandelen met energiemaatschappijen en aansluitend namens de deelnemer een overeenkomst voor levering van elektriciteit en/of gas aan te gaan met de energiemaatschappij die naar het oordeel van Klimaatkeur het meest aantrekkelijke bod heeft uitgebracht.

Klimaatkeur legt na sluitingsdatum van elk collectief het winnende aanbod voor aan alle deelnemers en geeft dan direct aan tot wanneer het aanbod geldig is. In deze periode wordt telefonisch contact opgenomen met de deelnemer voor het bespreken van het aanbod. Iedere deelnemer heeft op dit moment het recht om het aanbod te accepteren of af te wijzen. Indien Klimaatkeur een deelnemer niet spreekt in de genoemde periode, dan komt er geen leveringsovereenkomst tot stand en vervalt het recht van de deelnemer om gebruik te mogen maken van het voorgelegde aanbod.

Aanmelding en inschrijving voor deelname aan het energiecollectief zijn kostenloos. Wanneer er via bemiddeling door Klimaatkeur een energieovereenkomst tot stand komt met een (nieuwe) energiemaatschappij, zal Klimaatkeur vanaf het moment van de totstandkoming van de nieuwe energieovereenkomst, de deelnemer maandelijks een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen per aansluiting.

Uw voordeel

Klimaatkeur heeft veel kennis en ervaring op het gebied van energie en de inkoop hiervan. Wij werken voor u en zijn volledig onafhankelijk. Onze inkopers houden continu de internationale marktprijsontwikkelingen bij en weten op welke momenten en voor welke periode het beste energie kan worden ingekocht.

Onze toegevoegde waarde bestaat uit:

- De beste leveringsvoorwaarden
- De laagst mogelijke energieprijzen door collectiviteit
- Bewaking marktprijsontwikkeling
- Professionele back-office zonder wachttijden of callcenters
- Kennis en ervaring binnen de energiemarkt
- Ontzorging van deelnemers, wij onderhandelen namens u
- Transparant en laag deelnametarief
- Additionele dienstverlening op het gebied van duurzaamheid

Tarief

Het offertetraject is gratis. Anders dan bij de meeste collectieven rekenen wij een maandelijkse bijdrage voor administratiekosten. Dit is tevens onderdeel van het verdienmodel van Klimaatkeur. Wij gaan graag langdurige relaties met onze klanten aan en zijn ervoor om maximaal voordeel te bieden. De maandelijkse bijdrage zorgt ervoor dat wij de collectief ingekochte energie zeer concurrerend aan kunnen bieden. Dit vinden wij meer transparant. Wij hanteren dus minimale marges om zoveel mogelijk voordeel te behalen voor de deelnemers in het collectief.

Voor verbruiken tot 100.000 kWh en 50.000 M3 (per jaar) bedragen de administratiekosten € 9.95 per aansluiting, per maand. Voor verbruiken van 100.000 – 250.000 kWh en 50.000 – 100.000 m3 (per jaar) bedragen de administratiekosten € 19,95 per aansluiting, per maand. Boven deze volumes bedragen de administratiekosten € 29,95 per aansluiting, per maand. Administratiekosten worden per jaar vooraf in rekening gebracht, op het moment dat er een nieuwe leveringsovereenkomst wordt gesloten.

Wat moet u zelf doen?

U ontvangt van Klimaatkeur een tariefvoorstel en de voorwaarden van de energiemaatschappij die het winnende bod heeft uitgebracht. Deze voorwaarden en tarieven dient u zelf te vergelijken met uw huidige energieleverancier. Hierbij dient u te kijken naar de actuele tarieven.

Heeft u een energiecontract dat nog een tijdje doorloopt? Bepaal dan goed wat de exacte einddatum is van uw huidige overeenkomst. Klimaatkeur neemt dan de door uw opgegeven einddatum als uitgangspunt voor het bepalen van de ingangsdatum van een nieuwe leveringsovereenkomst. Door middel van bovengenoemde werkwijze voorkomt u als deelnemer contractbreuk bij uw huidige leverancier en alle gevolgen die hieruit voortvloeien. Natuurlijk is het wel belangrijk het voorstel van Klimaatkeur te vergelijken met uw huidige energietarieven en leveringsvoorwaarden, zodat u inzicht heeft in het door u gerealiseerde voordeel.

Controleert u uw gegevens en de opgegeven einddatum goed. Zij vormen de basis voor uw overstap.

De procedure in stappen

Stap 1: intake en inschrijving deelnemer.
- Toelichting Klimaatkeur
- Inventariseren van uw energie- en gasverbruik, energiemaatschappij en het soort contract
- Uitleg werkwijze energiecollectief Klimaatkeur en de procedure
- Uw inschrijving is vrijblijvend. Het uiteindelijke akkoord voor het accepteren van elk winnend aanbod geeft u zelf.
Iedere deelnemer machtigt Klimaatkeur om:
- de overeenkomst met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas bij de huidige energiemaatschappij van de deelnemer (per direct) op te zeggen;
- met één of meer energiemaatschappijen te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel overige vastgelegde zaken of diensten;
- een energieovereenkomst aan te gaan (na akkoord van u als deelnemer) en daartoe aan een energiemaatschappij informatie over te dragen;
- automatische incasso aan te gaan teneinde een energiemaatschappij in staat te stellen de energie-termijnbedragen te incasseren;
- door de deelnemer aan Klimaatkeur verstrekte (persoons)gegevens aan een energiemaatschappij te verstrekken, voor zover dit nodig is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst of de energieovereenkomst;
- informatie op te vragen bij de huidige energieleverancier en/of regionale netbeheerder;
- bankgegevens aan de winnende energiemaatschappij te verstrekken en akkoord te geven voor automatische incasso van energie-termijnbedragen door de winnende energiemaatschappij

Stap 2: Aanbesteding totaalvolume bij energiemaatschappijen
- Klimaatkeur onderhandelt met diverse energiemaatschappijen over tarieven en voorwaarden betreffende de inkoop van elektriciteit en gas voor het totaalvolume
- De diverse energiemaatschappijen brengen vervolgens een ieder op dezelfde dag een finaal aanbod uit

Stap 3: Resultaat collectief voorleggen aan alle deelnemers, beoordeling door deelnemers
- Alle deelnemers worden per mail geinformeerd over de winnende energieleverancier, het bedongen tarief en de aanvullende voorwaarden.
- Alle deelnemers dienen het aanbod van de winnende energieleverancier te vergelijken met hun huidige leveringsovereenkomst, gekeken naar tarief en de leveringsvoorwaarden.
- Klimaatkeur neemt contact op met alle deelnemers voor het bespreken van het aanbod. Naast het geven van een toelichting staan we natuurlijk klaar voor het beantwoorden van uw vragen. Tijdens het gesprek geeft u tevens aan of u definitief gebruik wilt maken van het aanbod van de winnende energieleverancier.

Stap 4: Administratieve afhandeling
- Op basis van de door u aan Klimaatkeur afgegeven volmacht, zorgt Klimaatkeur voor de verdere afhandeling omtrent de nieuwe leveringsovereenkomst.
- In bepaalde gevallen, afhankelijk van de winnende energieleverancier, kan het zijn dat u op basis van uw akkoord een leveringsovereenkomst ontvangt van Klimaatkeur waarop u zelf nog eens een handtekening voor akkoord dient te plaatsen.

Klimaatkeur staat natuurlijk blijvend voor u klaar voor al uw vragen omtrent uw nieuwe energie-overeenkomst en de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van duurzaamheid.

Artikel 1. Definities

1. Klimaatkeur: Klimaatkeur is een handelsnaam van Anticipate, een vennootschap onder firma gevestigd aan Kerkenbos 1097-E, 6546 BB te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 55011594.
2. Administratiekosten: de kosten die Klimaatkeur per aansluiting in rekening brengt bij deelnemers.
3. Bod: het door een energiemaatschappij uitgebrachte aanbod van tarieven en voorwaarden betreffende de collectieve hoeveelheid. Het aanbod wordt gedaan op verzoek van Klimaatkeur. Deze aanbieding omvat in ieder geval:
a. het soort contractvorm (vast of variabel),
b. de looptijd van minimaal 6 maanden,
c. de soort elektriciteit en/of gas (groen of grijs),
d. de hoogte van het vastrecht, indien van toepassing,
e. de voorwaarden waaronder de aanbieding wordt gedaan.
4. Collectieve inkoop: het volledige proces van onderhandelen over tarieven en voorwaarden betreffende de collectieve hoeveelheid, het opvragen van informatie en het uitwisselen van (persoons)gegevens ter zake, alsmede het daadwerkelijk sluiten van energieovereenkomsten door Klimaatkeur.
5. Collectieve hoeveelheid: de totale hoeveelheid elektriciteit en/of gas waarvoor Klimaatkeur energieovereenkomsten wenst te sluiten en tot welke hoeveelheid Klimaatkeur door de deelnemers werd gevolmachtigd.
6. Deelnemer: de natuurlijke en/of rechtspersoon die deelneemt aan de
collectieve inkoop van elektriciteit en/of gas door Klimaatkeur en hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
7. Definitieve volmacht: de volmacht die niet meer kan worden herroepen of ingetrokken.
8. Energie contractperiode: de duur voor welke Klimaatkeur in naam van de deelnemer een energieovereenkomst sluit met de energiemaatschappij.
9. Energieovereenkomst: overeenkomst tussen een deelnemer en een energiemaatschappij betreffende de levering van elektriciteit, gas en/of andere (aanverwante) diensten.
10. Energie-termijnbedragen: bedrag welke de deelnemer maandelijks betaalt voor het verwachte energieverbruik. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het verwachte energieverbruik in de komende afrekenperiode te vermenigvuldigen met de overeengekomen tarieven en vervolgens de totale kosten van het verwachte energieverbruik te delen door het aantal termijnbedragen tot aan de volgende (jaar)afrekening.
11. Klant: de deelnemer in naam waarvan Klimaatkeur een energieovereenkomst met een energiemaatschappij heeft gesloten.
12. Overeenkomst: de overeenkomst, inclusief de daartoe behorende volmachten, tussen de deelnemer en Klimaatkeur betreffende de collectieve inkoop van elektriciteit en/of gas.
13. Respondent: de natuurlijke en/of rechtspersoon die door Klimaatkeur of een van haar agenten of verkooppartners wordt benaderd om deel te nemen aan collectieve energie-inkoop.
14. Sluitingsdatum: de datum waarop de inschrijving voor de collectieve energie-inkoop sluit. Vanaf deze datum is inschrijving voor deze specifieke collectieve energie-inkoop niet langer mogelijk.
15. Voicelog: een geluidsopname van een (telefoon)gesprek tussen een medewerker van Klimaatkeur en een respondent. Uit een voicelog kan worden afgeleid of de respondent aan Klimaatkeur een (telefonische) volmacht heeft afgegeven om namens de respondent te onderhandelen en een energieovereenkomst te sluiten.
16. Volmacht: de bevoegdheid die de deelnemer aan Klimaatkeur verleent om in naam van de betreffende deelnemer rechtshandelingen te verrichten.
17. Verkooppartner of agent: door Klimaatkeur ingeschakelde persoon of partij teneinde respondenten te benaderen en die volgens de standaarden en opgelegde werkwijze van Klimaatkeur werken.
18. Winnende energiemaatschappij: De energiemaatschappij die naar mening van Klimaatkeur het meest aantrekkelijke bod heeft uitgebracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Klimaatkeur, met betrekking tot de (collectieve) inkoop van elektriciteit en/of gas, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten of anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Klimaatkeur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Klimaatkeur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De deelnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Klimaatkeur onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Klimaatkeur, waarvoor gebruik gemaakt wordt van de diensten van derde personen of partijen.
5. Indien met deelnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Klimaatkeur gesloten overeenkomst.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Klimaatkeur in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Klimaatkeur vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
7. Klimaatkeur behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande algemene voorwaarden (vorige versies) te vervallen.

Artikel 3. Prijzen

Alle door Klimaatkeur opgegeven prijzen in haar eigen offertes en aanbiedingen alsmede in door Klimaatkeur verstrekte offertes en aanbiedingen van derden, zijn vermeldt in euros. Per aanbieding wordt expliciet aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en overige kosten zijn.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen een Deelnemer en Klimaatkeur

1. De Overeenkomst tussen Klimaatkeur en de deelnemer komt eerst tot stand op het moment dat de deelnemer aan Klimaatkeur hetzij telefonisch, via een voicelog, of schriftelijk, via een volmacht of internet volmacht, een volmacht verleent.
2. De deelnemer verstrekt bij de totstandkoming van de overeenkomst de volgende vereiste gegevens:
a. NAW-gegevens,
b. telefoonnummer, en
c. bankrekeningnummer.
Indien de deelnemer een rechtspersoon vertegenwoordigt, verstrekt de deelnemer eveneens:
d. inschrijfnummer Kamer van Koophandel van de vertegenwoordigde onderneming,
e. voor- en achternaam van de vertegenwoordigingsbevoegde, natuurlijke persoon,
f. e-mailadres van de onderneming,
g. gegevens betreffende de huidige energieovereenkomt van de deelnemer, waaronder de naam van de huidige energiemaatschappij, de contractduur en einddatum van het huidige overeenkomst, het jaarverbruik aan eletriciteit en/of gas, EAN-codes van de elektriciteit- en/of gasaansluiting,
h. kopie meest recente jaarafrekening voor elektriciteit en/of gas, afkomstig van de huidige energiemaatschappij.
3. Klimaatkeur is niet verplicht na te gaan of opzegging of beëindiging van de energieovereenkomst tussen de deelnemer en zijn huidige energiemaatschappij leidt tot een verplichting tot het betalen van een opzegvergoeding of boete. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om na te gaan of er sprake is van een opzegvergoeding of boete indien de huidige energieovereenkomst bij de huidige energiemaatschappij wordt opgezegd.
4. Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn. Klimaatkeur hanteert de door de deelnemer in het inschrijfformulier aangegeven einddata van de huidige energieovereenkomst voor het bepalen van de ingangsdatum van een nieuwe energieovereenkomst.
5. Aan deelname aan het energiecollectief van Klimaatkeur zijn administratiekosten verbonden. Deze gelden per aansluiting en worden per maand berekend. Administratiekosten worden alleen in rekening gebracht indien er door bemiddeling van Klimaatkeur een energieovereenkomst tot stand komt. Administratiekosten worden in rekening gebracht vanaf het moment van de totstandkoming van een nieuwe energieovereenkomst en worden per jaar vooraf afgerekend. Administratiekosten worden in rekening gebracht tot en met de einddatum van de gesloten energieovereenkomst. Mocht er aansluitend, door bemiddeling van Klimaatkeur, een nieuwe energieovereenkomst tot stand komen, dan worden ook voor deze aansluitende periode administratiekosten per aansluiting in rekening gebracht.
6. De administratiekosten voor deelname aan de collectieve inkoop van elektriciteit bedragen € 9,95 per aansluiting per maand, geldend voor volumes tot 100.000 Kilowattuur (kWh) per jaar. Voor verbruiken van 100.000 – 250.000 kWh bedragen de administratiekosten € 19,95 per aansluiting, per maand. Boven deze volumes bedragen de administratiekosten € 29,95 per aansluiting, per maand. Administratiekosten worden per jaar vooraf in rekening gebracht, op het moment dat er een nieuwe leveringsovereenkomst wordt gesloten.
7. De administratiekosten voor deelname aan de collectieve inkoop van gas bedragen € 9,95 per aansluiting per maand, geldend voor volumes tot 50.000 Kubieke meter (m3) per jaar. Voor verbruiken van 50.000 – 100.000 m3 bedragen de administratiekosten € 19,95 per aansluiting, per maand. Boven deze volumes bedragen de administratiekosten € 29,95 per aansluiting, per maand. Administratiekosten worden per jaar vooraf in rekening gebracht, op het moment dat er een nieuwe leveringsovereenkomst wordt gesloten.

Artikel 5. Facturering en betaling

1. Alle door de deelnemer aan Klimaatkeur verschuldigde bedragen zullen door middel van een factuur aan deelnemer in rekening worden gebracht.
2. De door de deelnemer aan Klimaatkeur verschuldigde bedragen dienen 14 dagen na factuurdatum op een door Klimaatkeur aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders door Klimaatkeur aangegeven.

Artikel 6. Volmacht

1. De deelnemer verleent aan Klimaatkeur een volmacht om in naam van de deelnemer:
a. De overeenkomst met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas bij de huidige energiemaatschappij van de deelnemer (per direct) op te zeggen.
b. met één of meer energiemaatschappijen te onderhandelen over het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas dan wel overige vastgelegde zaken of diensten;
c. een energieovereenkomst aan te gaan en daartoe aan een energiemaatschappij informatie over te dragen;
d. automatische incasso aan te gaan teneinde een energiemaatschappij in staat te stellen de energie- termijnbedragen te incasseren;
e. door de deelnemer aan Klimaatkeur verstrekte (persoons)gegevens aan een energiemaatschappij te verstrekken, voor zover dit nodig is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst of de energieovereenkomst;
f. informatie op te vragen bij de huidige energieleverancier en/of regionale netbeheerder;
g. bankgegevens aan de winnende energiemaatschappij te verstrekken en akkoord te geven voor automatische incasso van energie-termijnbedragen door de winnende energiemaatschappij;
2. Deze volmacht kan zowel mondeling, in een voicelog, als schriftelijk,
in een volmacht of via internet, worden verleend.
3. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de deelnemer worden ingetrokken of herroepen tot aan de sluitingsdatum.
4. Een intrekking of herroeping van de volmacht dient telefonisch, via internet of schriftelijk te worden doorgegeven aan het adres van Klimaatkeur.
5. Op de sluitingsdatum vervalt het recht van de deelnemer op
herroeping of intrekking van de volmacht. Vanaf dit moment is sprak van een definitieve volmacht.
6. Vanaf de sluitingsdatum machtigt deelnemer Klimaatkeur om gedurende een periode van maximaal zes (6) maanden namens de deelnemer te onderhandelen met energiemaatschappijen over tarieven en voorwaarden en om in naam van de deelnemer een energieovereenkomst te sluiten met een energiemaatschappij voor de duur van maximaal vijf (5) jaar.
7. De definitieve volmacht en deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien Klimaatkeur er niet in slaagt om binnen zes (6) maanden na de sluitingsdatum namens de deelnemer een energieovereenkomst met een energiemaatschappij te sluiten.
8. Klimaatkeur zal deelnemers per e-mail gemotiveerd op de hoogte stellen van het feit dat Klimaatkeur er niet binnen de overeengekomen periode in is geslaagd een energieovereenkomst met een energiemaatschappij te sluiten.
9. De overeenkomst omvat uitdrukkelijk het recht van Klimaatkeur om de deelnemer gedurende of na afloop van de energie contractperiode opnieuw te benaderen met een aanbieding betreffende de levering of inkoop van elektriciteit en/of gas.
10. Klimaatkeur heeft het recht om de volmacht op ieder gewenst moment en zonder dat zij daartoe toestemming van de deelnemer nodig heeft, over te dragen aan een derde partij.

Artikel 7. De volmacht voor automatische incasso

1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de deelnemer aan Klimaatkeur zijn bankrekeningnummer met de bijbehorende juiste tenaamstelling. De deelnemer verstrekt deze gegevens ten behoeve van de maandelijkse betaling van de energie- termijnbedragen aan de energiemaatschappij door middel van automatische incasso.
2. De deelnemer machtigt Klimaatkeur om deze bankrekeninggegevens te verstrekken aan de winnende energiemaatschappij met wie Klimaatkeur in naam van de deelnemer een energieovereenkomst sluit, met de uitdrukkelijke toestemming aan de energiemaatschappij om de verschuldigde energie-termijnbedragen en eventuele jaarafrekeningen automatisch te incasseren van het opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst, garanties en (lever)termijnen

1. Klimaatkeur verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren en zal zich als een goed opdrachtnemer gedragen. De overeenkomst met de deelnemer is een inspanningsverbintenis, tenzij uit de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk anders voortvloeit.
2. Klimaatkeur garandeert niet dat een nieuwe, goedkopere of meer aantrekkelijke energieovereenkomst tot stand komt tussen de deelnemer en een energiemaatschappij.
3. Indien Klimaatkeur gegevens van de deelnemer nodig heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de deelnemer alle benodigde gegevens in de gewenste vorm en op gewenste wijze aan Klimaatkeur ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien Klimaatkeur een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer Klimaatkeur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Klimaatkeur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. De deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Klimaatkeur opgegeven (persoons)gegevens,maten, hoeveelheden, eisen en specificaties.
6. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Klimaatkeur gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de deelnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
7. Klimaatkeur behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de opdracht, of een deel hiervan, voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde personen of partijen in te schakelen.
8. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de deelnemer geen rechten ontlenen.

Artikel 9. Totstandkoming van de energieovereenkomst

1. Vanaf de sluitingsdatum zal Klimaatkeur naar eigen inzicht diverse energiemaatschappijen verzoeken een bod uit te brengen ten aanzien van de collectieve hoeveelheid. Vervolgens selecteert Klimaatkeur naar eigen inzicht het meest aantrekkelijke bod.
2. Klimaatkeur legt na sluitingsdatum van het elk collectief het winnende aanbod voor aan alle deelnemers en geeft dan direct aan tot wanneer het aanbod geldig is. In deze periode wordt telefonisch contact opgenomen met de deelnemer voor het bespreken van het aanbod. Iedere deelnemer heeft op dit moment het recht om het aanbod te accepteren of af te wijzen. Indien Klimaatkeur een deelnemer niet spreekt in de genoemde periode, dan komt er geen leveringsovereenkomst tot stand en vervalt het recht van de deelnemer om gebruikt te mogen maken van het voorgelegde aanbod.
3. Nadat de energieovereenkomst met de winnende energiemaatschappij is gesloten, stuurt de winnende energiemaatschappij zo snel mogelijk (normaal gesproken binnen twee werkdagen) aan de deelnemers een bevestiging van de totstandkoming van de energieovereenkomst. Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de overeengekomen tarieven en voorwaarden, alsmede de energie contractperiode.
4. Tenzij de deelnemer het aanbod van de winnende energieleverancier afwijst, komt tussen de deelnemer en de winnende energiemaatschappij een onherroepelijke energieovereenkomst tot stand voor de energie contractperiode. Een energieovereenkomst komt uitdrukkelijk slechts tot stand tussen de winnende energiemaatschappij en de deelnemer. Klimaatkeur maakt geen deel uit van deze energieovereenkomst.

Artikel 10. Weigering door de winnende energiemaatschappij

1. Klimaatkeur garandeert niet dat de deelnemer door de winnende energiemaatschappij zal worden geaccepteerd en met de deelnemer een energieovereekomst zal aangaan.
2. De winnende energiemaatschappij heeft te allen tijde het recht de deelnemer te weigeren en geen energieovereenkomst met de deelnemer aan te gaan, zonder dat Klimaatkeur daarmee tot enige schadevergoeding jegens de deelnemer is gehouden.
3. Wanneer de winnende energiemaatschappij een deelnemer weigert,
bijvoorbeeld vanwege betalingsproblemen uit het verleden, technische complicaties, onjuiste tenaamstelling en/of andere onjuist gebleken gegevens, niet-corresponderende EAN-codes, onbevoegde vertegenwoordiging, afwijkende energieaansluiting of een andere reden, zal Klimaatkeur de betrokken deelnemer daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en voor zover mogelijk in de gelegenheid stellen om alsnog juiste en/of aanvullende gegevens te verstrekken. Indien een deelnemer hieraan binnen tien (10) werkdagen niet voldoet, vervalt de volmacht en eindigt de overeenkomst.

Artikel 11. Ontbinding van de Overeenkomst

1. Deelnemer en Klimaatkeur (hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”) zijn eerst gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien de wederpartij in verzuim verkeert als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen die voor deze partij uit enige met de andere partij gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van de wederpartij of een aanvraag daartoe of bij het stilleggen of liquideren van diens bedrijf, één en ander onverminderd het recht van de ontbindende partij om schadevergoeding te vorderen.
2. De gevolgen van ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor rekening en risico van de verzuimende partij. Ontbinding heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de deelnemer voor reeds geleverde diensten. In een dergelijke situatie is de vordering van Klimaatkeur met betrekking tot het reeds geleverde, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De deelnemer vrijwaart Klimaatkeur tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van deelnemer tot vrijwaring van Klimaatkeur vervalt indien en voor zover de deelnemer aantoont dat de schade het directe gevolg is ven een toerekenbare tekortkoming van Klimaatkeur.

Artikel 13. Inschakeling hulppersonen en derden

1. Klimaatkeur kan bij het benaderen van deelnemers gebruik maken van derde personen of partijen, zoals agenten en verkooppartners.
2. De aansprakelijkheid van Klimaatkeur voor tekortkomingen van derde personen of partijen of bij deze personen of partijen werkzame personen, is te allen tijde beperkt tot een maximum van € 1.000,00 per geval.
3. Voorts is Klimaatkeur bevoegd om namens en op kosten van de deelnemer diensten van derden te betrekken voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hierbij zal Klimaatkeur vanzelfsprekend de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan is het Klimaatkeur toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de deelnemer te aanvaarden.
5. Klimaatkeur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van Klimaatkeur.

Artikel 14. Privacy, geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

1. Aan Klimaatkeur verstrekte persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze en conform toepasselijke en geldende wet- en regelgeving verwerkt.
2. Klimaatkeur zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
3. De deelnemer zal zonder toestemming van Klimaatkeur geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Klimaatkeur, haar werkwijze en dergelijke, dan wel adviezen/rapportages van Klimaatkeur aan derden ter beschikking stellen.
4. Klimaatkeur en de deelnemer zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
5. Alle door de deelnemer ter beschikking gestelde informatie zal door Klimaatkeur uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan de informatie door Klimaatkeur, haar partners of aan Klimaatkeur gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Indien Klimaatkeur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Klimaatkeur aansprakelijk is voor directe
schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van de vergoeding welke Klimaatkeur van de winnende energiemaatschappij heeft ontvangen voor het aanbrengen van de betreffende deelnemer.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klimaatkeur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Klimaatkeur kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Klimaatkeur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Klimaatkeur aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
a. de mogelijkheid dat een energierekening van een met de winnende energiemaatschappij gesloten energieovereenkomst hoger blijkt te zijn dan bij de huidige energiemaatschappij van de deelnemer;
b. stijgende en/of dalende energieprijzen;
c. in rekening gebrachte opzegvergoedingen of boetes welke samenhangen met het (over)sluiten van de energieovereenkomst dan wel het opzeggen van de huidige energieovereenkomst. Klimaatkeur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet, te laat of onjuist verstuurde opzegbrief aan de huidige elektriciteits- en/of gasleverancier;
d. onjuiste, onvolledige of ontijdige door de deelnemer verstrekte gegevens en/of inlichtingen;
e. beschadiging of teloorgang van de bij Klimaatkeur of derden opgeslagen gegevens en/of bescheiden van de deelnemer;
f. beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de deelnemer, Klimaatkeur of derden.
g. fouten in door Klimaatkeur gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Klimaatkeur kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur;
h. de omstandigheid dat door de deelnemer aan Klimaatkeur verzonden (e-mail)berichten Klimaatkeur niet of niet-tijdig hebben bereikt;
i. de omstandigheid dat de deelnemer de aan hem in rekening gebrachte voorschotten en eindafrekeningen voor door hem, na bemiddeling van Klimaatkeur, afgesloten voorzieningen zoals de levering van energie en/of gas, ondanks deugdelijke sommatie van de energiemaatschappij of een ander bedrijf niet of niet tijdig heeft voldaan.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Klimaatkeur.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Klimaatkeur gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Klimaatkeur, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Klimaatkeur met de deelnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
3. Indien er een geschil ontstaat tussen de deelnemer en Klimaatkeur zullen Partijen eerst in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. Het geschil zal eerst aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd, mocht één der partijen daartoe wensen over te gaan, wanneer het partijen niet lukt om binnen dertig (30) werkdagen tot overeenstemming te komen.
4. Klimaatkeur maakt geen deel uit van geschillen tussen de deelnemer en een energiemaatschappij, noch bemiddelt Klimaatkeur in dergelijke gevallen. Indien tussen de deelnemer en een energiemaatschappij een geschil bestaat dienen de deelnemer en de energiemaatschappij zelf tot overeenstemming te komen, dan wel het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw eigen mailbox.

Contact

Telefoon:
+31 (0)24 2030026

Bereikbaar:
ma t/m vr van 9:00 tot 17:00

Klimaatkeur

Kerkenbos 1097E
6546BB Nijmegen
Nederland

 

arshaweb.comطراحی سایتpartition2jedare.comپارتیشن دوجدارهarshapartition.comپارتیشنپارتیشن دوجدارهmahanserver.netatdmdrilling.com